GDPR

Zásady zpracování osobních údajů advokátkou, Mgr. Martinou Pekárkovou, MBC


Advokátka a zapsaná mediátorka Mgr. Martina Pekárková, MBC při poskytování svých právních a mediačních služeb zpracovává osobní údaje svých klientů a případně též jiných osob, pakliže je to potřebné k poskytnutí právních nebo mediačních služeb. Níže Vás informujeme o tom, jak advokátka a zapsaná mediátorka při zpracování osobních údajů postupuje a jaká práva mají osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány.


I. Základní údaje
Název: Mgr. Martina Pekárková, MBC, advokátka a zapsaná mediátorka
IČO: 44395469
Sídlo: Krátký lán 138/8, Praha 6
Email: AKPekarkova@seznam.cz

Webové stránky: www.pekarkova-advokat.cz


II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.


III. Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje, které advokátka a zapsaná mediátorka v souvislosti s poskytováním právních a mediačních služeb zpracovává, jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování právních nebo mediačních služeb podle zákona o advokacii a pro výkon činností, které s tímto bezprostředně souvisejí.


IV. Rozsah zpracovaných osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny.


V. Předávání osobních údajů
Jiným osobám mohou být osobní údaje předány jedině tehdy, je-li to třeba k poskytnutí právní služby, a to v souladu se zákonem o advokacii, dle něhož je advokát při poskytování svých služeb vázán povinností mlčenlivosti. V rámci mediační služby poskytuje mediátorka třetím osobám (soudu) jen potvrzení o tom, že se účastníci zúčastnili prvního setkání se zapsaným mediátorem.
 
VI. Doba zpracování
Osobní údaje jsou uloženy po dobu potřebnou k poskytování právních služeb. Údaje o účastnících mediačních setkání nejsou ukládány.  Spisová dokumentace (klientský spis advokáta) je uchovávána po dobu stanovenou zákonem o advokacii.


VII. Práva osob, kterých se údaje týkají
V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány práva, vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Informace o nejdůležitějších právech uvádíme níže:

  1. právo na přístup k údajům – na vyžádání Vám poskytneme potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;

  2. právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;

  3. právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;

  4. právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;

  5. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci;

  6. právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;

  7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.